Konzultace on-line

Všeobecné obchodní podmínky pro službu Program Klient Copy General

1. Program Klient Copy General je zákaznickým programem společnosti COPY GENERAL s.r.o. se sídlem Praha 1, Nové Město, Senovážné nám. 871/26, PSČ: 110 00, IČ: 452 80 436, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 10079 (dále jen „COPY GENERAL s.r.o.“).

2. Program Klient Copy General je určen Zákazníkům společnosti COPY GENERAL s.r.o, kteří využívají služby poskytované společností COPY GENERAL s.r.o. a tyto služby hradí platbou v hotovosti, popřípadě platební kartou.

3. Každý Zákazník společnosti COPY GENERAL s.r.o., který si přeje být zařazen do Programu Klient Copy General, je povinen vyplnit a podepsat registrační formulář. Podpisem registračního formuláře souhlasí Zákazník společnosti COPY GENERAL s.r.o. s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami Programu Klient Copy General, a současně prohlašuje, že byl s nimi řádně seznámen a že si je přečetl.

4. V souvislosti se zařazením Zákazníka do Programu Klient Copy General vystaví společnost COPY GENERAL s.r.o. Zákazníkovi tzv. Kartu Klient Copy General, na jejímž základě mohou být Zákazníkovi společností COPY GENERAL s.r.o. poskytovány různé zákaznické výhody dle aktuální nabídky společnosti COPY GENERAL s.r.o. Zařazením Zákazníka do Programu Klient Copy General je rovněž Zákazníkovi umožněno otevřít si u společnosti COPY GENERAL s.r.o. zákaznický účet a vložit na tento účet peněžní částku – kredit – ve výši nejméně 200 Kč (slovy: dvě stě korun českých) a více (dále jen „Kredit“) a následně tento Kredit využívat k úhradě služeb COPY GENERAL s.r.o. Zákaznický účet je veden pro každého Zákazníka individuálně. Zákazník obdrží k tomuto účtu přístupové údaje, které mu po přihlášení umožní kontrolovat stav Kreditu na zákaznickém účtu Zákazníka.
Karta Klient Copy General je platná v kterékoliv provozovně společnosti COPY GENERAL s.r.o. v České republice. Zákazník je povinen se, v případě že chce čerpat výhody Programu Klient Copy General, prokázat při úhradě poskytnutých služeb vždy touto Kartou Klient Copy General.

5. Služby, které je možno hradit prostřednictvím Karty Klient Copy General, jsou poskytovány za ceny uvedené v aktuálním ceníku společnosti COPY GENERAL s.r.o. platném ke dni poskytnutí příslušné služby, popřípadě na on-line shopu Copy General.

6. Zákazníkem již uhrazený Kredit nelze následně snížit anebo zrušit a tento Kredit není možné Zákazníkovi ani částečně vrátit. Datum vkladu Kreditu je dnem zdanitelného plnění. Pokud Zákazník v průběhu 365 dnů (slovy: tři sta šedesát pět) počítaných ode dne posledního pohybu na Kartě Klient Copy General neprovede s Kartou Klient Copy General žádnou platbu, bude společností COPY GENERAL s.r.o. provedena automaticky blokace Karty Klient Copy General, případný zůstatek Kreditu v době blokace Karty Klient Copy General je nevratný a bude společností COPY GENERAL s.r.o. použit ke krytí administrativních nákladů společnosti COPY GENERAL s.r.o. spojených s blokací Karty Klient Copy General.

7. Pokud k čerpání služeb Zákazníkem nedostačuje výše aktuálního Kreditu Zákazníka k jejich plné úhradě, je Zákazník povinen tento rozdíl uhradit společnosti COPY GENERAL s.r.o. ihned v hotovosti, popřípadě platební kartou.

8. Zákazník je povinen Kartu Klient Copy General chránit před její ztrátou, zcizením, zneužitím nebo zničením. Společnost COPY GENERAL s.r.o. neodpovídá za ztrátu, zcizení, zneužití nebo zničení Karty Klient Copy General a rovněž Zákazníkovi neodpovídá za případnou škodu vzniklou neoprávněným použitím Karty Klient Copy General. Společnost COPY GENERAL s.r.o. rovněž neodpovídá za případné škody vzniklé v souvislosti s nemožností použití Karty Klient Copy General Zákazníkem z jakýchkoliv důvodů, např. zejména v důsledku dočasně nefunkčního systému zabezpečujícího realizaci systému Karty Klient Copy General, kdy bude Zákazník nucen uhradit služby poskytnuté společností COPY GENERAL s.r.o. v hotovosti, popřípadě platební kartou.

9. Karta Klient Copy General je vydávána na jméno Zákazníka, Karta Klient Copy General je přenosná, přičemž Zákazník bere na plnou odpovědnost a důsledky plynoucí z jejího zneužití při její ztrátě či zcizení, rovněž jako z jejího zneužití či použití třetí osobou. V případě ztráty či zcizení Karty Klient Copy General je možné provést v jakékoliv provozovně společnosti COPY GENERAL s.r.o. její blokaci.

10. Převzetím Karty Klient Copy General Zákazník souhlasí s ustanoveními těchto Všeobecných obchodních podmínek Programu Klient Copy General, jejichž změnu si společnost COPY GENERAL s.r.o. vyhrazuje. Aktuální znění těchto Všeobecných obchodních podmínek Programu Klient Copy General je veřejně dostupné v tištěné podobě na jakékoliv pobočce společnosti COPY GENERAL s.r.o. a rovněž i v digitální podobě umožňující jejich vytištění prostřednictvím internetové stránky společnosti COPY GENERAL s.r.o.: www.copygeneral.cz, a současně prohlašuje, že byl s nimi řádně seznámen a že si je přečetl.

11. Veškeré informace týkající se osobních údajů, jejich ochrany a podmínek jejich zpracování ze strany CG jsou upraveny v samostatném dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů klientů a obchodních partnerů“, který je k dispozici na webové adrese CG, a to na adrese www.copygeneral.cz/ochrana-osobnich-udaju a v tištěné podobě rovněž i v každé provozovně CG.

12. Veškeré otázky neřešené těmito podmínkami pro Program Klient Copy General se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami provozovny.

13. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Programu Klient Copy General jsou účinné ode dne 1. listopadu 2022.

© 2018 Copy General

 

 

Nevíte si rady?

Nechce se vám na pobočku?

Domluvte si s námi on-line schůzku
Konzultace on-line
Nevíte si rady?
0 v košíku

Váš košík je bohužel prázdný

Výběr produktů