Konzultace on-line

Všeobecné obchodní podmínky e-shop

 

Obchodní podmínky společnosti COPY GENERAL s.r.o. se sídlem Praha 1, Nové Město, Senovážné nám. 871/26, PSČ 110 00, IČ: 452 80 436 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 10079 pro prodej zboží a zejména poskytování služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.copygeneral.cz anebo prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu).

1. Úvodní ustanovení

1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti COPY GENERAL s.r.o. se sídlem Praha 1, Nové Město, Senovážné nám. 871/26, PSČ 110 00, IČ: 452 80 436, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C  10079 (dále jen „CG“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavřením jakéhokoliv typu smlouvy uzavírané mezi CG a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele služeb (dále jen „Smlouva“). Internetový obchod je CG provozován na internetové adrese www.copygeneral.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2.    Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky CG umístěné na adrese www.copygeneral.cz (dále jen „webová stránka“) a s tím související právní vztahy. Je-li zákazníkem spotřebitel, jak je definováno v odst. 2.2. níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Je-li zákazníkem jiný subjekt než spotřebitel, jak je definován v odst. 2.3 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (přičemž podle § 2158 odst. 1 občanského zákoníku platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 občanského zákoníku nepoužijí), rovněž ta ustanovení, z nichž jednoznačně vyplývá, že jejich smyslem je ochrana zákazníka – spotřebitele, se v takovém případě nepoužijí.
1.3.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
1.4.    Uzavřením Smlouvy zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2. Vymezení pojmů a postup uzavření smlouvy

2.1.    CG je právnická osoba, která při uzavírání a plnění Smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.
2.2.    Zákazník – spotřebitel je každý člověk, který při uzavírání a plnění Smlouvy jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
2.3.    Zákazník – jiný subjekt je takový kupující, který je podnikatelem a při uzavření Smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě či předmět Smlouvy týká jeho podnikatelské činnosti. Podnikatelem je přitom ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
2.4.    Předmětem plnění je poskytnutí služeb a prací spočívající zejména ve zhotovení díla, popř. věci na zakázku, které je specifikováno zákazníkem v objednávce nebo ve Smlouvě (to vše dále jen „služby“ či „zboží“).
2.5.    Určení předmětu plnění musí být jednoznačné a určité. Musí též odpovídat platné nabídce CG, pokud jde o cenu, kvalitu, termín a způsob dodání plnění. Neakceptováním platných podmínek nabídky CG, či jejich akceptování zákazníkem s výhradou, nedochází k uzavření Smlouvy.
2.6.    Není-li dohodnuto jinak, CG poskytne službu v kvalitě obvyklé v České republice a v souladu s nabídkou CG platnou v den odeslání objednávky zákazníkem.
2.7.    Předmětem plnění na základě Smlouvy je objednávka služeb a/nebo zboží, které jsou uvedeny v objednávce zákazníka a následně potvrzena v závazném potvrzení objednávky ze strany CG, kterým se uzavírá Smlouva. Informace o ceně konkrétního produktu objednaného prostřednictvím online objednávky Copy General, kromě služby „Volný tisk“, jsou zákazníkovi zobrazeny při objednávce produktů, přičemž cena je vytvořena na základě přesné definice a rychlosti zpracování konkrétního objednávaného produktu.  V případě objednávky prostřednictví volby „Volný tisk“ jsou základní informace o cenách jednotlivých nabízených služeb dostupné na www.copygeneral.cz, přičemž tyto jednotkové ceny jednotlivých služeb jsou pouze orientační, neboť konečná celková cena služeb se většinou skládá z více položek a závisí na konkrétní objednávce a proto může být přesně a závazně CG stanovena až na základě provedení kalkulace, kterou je možné zpracovat až po zaslání přesného zadání objednávky, včetně konkrétních datových souborů, které mají být zpracovány.  V případě, že zákazník požaduje před závazným objednáním služeb zaslání kalkulace celkové ceny, zvolí si v online objednávce, volbu „Chci zaslat kalkulaci před zpracováním zakázky“, na jejímž základě CG zpracuje bez zbytečného odkladu od doručení této poptávky mající charakter předběžné objednávky ze strany zákazníka prosté jakýchkoliv pochybností či nejasností ve vztahu k předmětu plnění a po upřesnění veškerých požadavků zákazníka, kalkulaci finální ceny. Kalkulace ceny bude ze strany CG odeslána zákazníkovi na jím v objednávce udanou e-mailovou adresu ke konečnému odsouhlasení ceny a potvrzení závazné objednávky ze strany zákazníka. Potvrzením ceny, resp. závazným objednáním ze strany zákazníka se považuje Smlouva za oboustranně uzavřenou.
2.8.    V případě, že při zpracování zakázky dojde ke změně podmínek, nebo vyjdou najevo skutečnosti, které nemohly být dříve zjištěny či předpokládány, a tento fakt má negativní dopad na celkovou cenu, má CG povinnost o této skutečnosti informovat zákazníka a dohodnout s ním změnu konečné celkové ceny služeb.
2.9.   Veškeré ceny služeb jsou uváděny v českých korunách, včetně příslušné daně z přidané hodnoty, neboť CG je plátcem daně z přidané hodnoty, (dále jen „cena služeb“). Za zakázku zpracovanou a dodanou CG zákazníkovi, je zákazník povinen uhradit cenu služeb uvedenou v závazném potvrzení objednávky CG.
2.10.   Postup při uzavření Smlouvy prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) je následující. Objednávka zákazníka je návrhem na uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena akceptací tohoto návrhu prostou jakýchkoliv změn či doplnění, a to závazným potvrzením objednávky ze strany CG doručeným prostřednictvím e-mailu zákazníkovi. Objednávka zákazníka a závazné potvrzení objednávky ze strany CG se považují za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohly seznámit. V případě, že si zákazník vyžádá kalkulaci konečné ceny služeb je ve smyslu odst. 2.7 těchto obchodních podmínek, návrhem na uzavření smlouvy kalkulace ceny služeb ze strany CG a Smlouva je uzavřena až akceptací tohoto návrhu prostou jakýchkoliv změn či doplnění ze strany zákazníka, tedy závazným potvrzením této kalkulace ze strany zákazníka doručené CG.
2.11.  Objednávka prostřednictvím služby „Volný tisk“.  Webové rozhraní obsahuje základní seznam služeb nabízených CG, a to včetně uvedení základních cen nabízených služeb, přičemž vzhledem k variabilitě nabízených služeb je výše konečné celkové ceny služeb stanovena až na základě kalkulace provedené CG. Základní ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost CG uzavřít Smlouvu se zákazníkem za individuálně sjednaných podmínek. Platnost individuálních cen či podmínek je vždy uvedena v kalkulaci zaslané zákazníkovi. Veškerá nabídka služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je nezávazná a CG není povinen uzavřít Smlouvu ohledně těchto služeb.
2.12.   Pro objednání služeb prostřednictvím webové aplikace „Volný tisk“ je postup při uzavření smlouvy následující. Zákazník vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Při vyplňování a zadávání objednávky prostřednictvím webového rozhraní je zákazník povinen dodržovat postup zadávání, který tato aplikace nabízí. Pokud zákazník tento postup nedodrží, je CG oprávněn objednávku odmítnout.
2.13.   Objednávkový formulář webové aplikace obsahuje zejména informace o:

  • objednávaných službách,
  • způsobu úhrady ceny služeb, údaje o požadovaném způsobu vyzvednutí či doručení hmotného výsledku provedených služeb a
  • informace o nákladech spojených s dodáním hmotného výsledku služeb (dále společně jen jako „objednávka“).

2.14.   Před odesláním objednávky služeb má zákazník možnost kontrolovat, doplňovat či jakkoliv měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávka je zákazníkem odeslána kliknutím na tlačítko „Dokončit“. Doručení objednávky, nikoliv však její závazné potvrzení ze strany CG, je zákazníkovi potvrzeno neprodleně po jejím doručení CG, formou automatické odpovědi odeslané na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“).
2.15.   CG je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (objemu služeb, výše ceny, předpokládaných nákladech na dodání hmotného výsledku služeb/zboží) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či emailem), popř. o jejich dodatečné upřesnění, a to zejména ve vztahu k zaslaným podkladům. V případě, že vzniknou nebo mohou vzniknout nejasnosti v souvislosti se zadáním – obsahem objednávky služeb, bude CG kontaktovat zákazníka se žádostí o doplnění informací či s návrhem na úpravu zadání s ohledem na zvýšení kvality či cenové efektivity poskytované služby.
2.16.   Zákazník bere na vědomí, že CG není povinen uzavřít Smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu (včetně obchodních podmínek) v minulosti s CG uzavřenou. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména neuhrazení ceny v minulosti poskytnuté služby.
2.17.   Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám.

3. Cena služeb a platební podmínky

3.1.    Cenu služeb a případné náklady spojené s dodáním hmotného výsledku poskytovaných služeb či zboží dle Smlouvy může zákazník uhradit CG následujícími způsoby:

Online objednávka produktů

  • Platební kartou prostřednictvím webového prostředí
  • Zákaznickou kartou pro zákazníky s uzavřenou Smlouvou o poskytování tiskových kopírovacích a souvisejících služeb  

Volný tisk popř. objednávka služeb prostřednictvím e-mailu

  • v hotovosti nebo platební kartou v provozovnách CG,

  • platební kartou v místě určeném zákazníkem v objednávce;
  • bezhotovostně převodem na účet CG výhradně však dle podmínek vzájemně sjednaných v separátní rámcové smlouvě či jiné písemně uzavřené smlouvě (dále jen „účet CG“);
  • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím odkazu na webových stránkách www.copygeneral.cz.

3.2.    Minimální cena zakázky – pro Služby poskytované v provozovnách Copy General v sekci „DESIGN & PRINT“  je aplikována „Minimální cena zakázky“, tzn. součet dílčích položek, které budou Zákazníkovi poskytnuty, musí převýšit částku 199 Kč. V případě, že by zákazníkem  požadované služby měly nižší hodnotu, než je minimální cena zakázky, tzn. méně než 199 Kč, bude rozdíl mezi zákazníkem využitými službami a částkou 199 Kč doúčtován.    
3.3.    Společně s cenou služeb je zákazník povinen zaplatit CG také náklady spojené s případným balením a dodáním zboží v předem ve Smlouvě sjednané výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou služeb i náklady spojené s případným dodáním hmotného výsledku služeb.
3.4.    V případě platby v hotovosti je cena služeb splatná při převzetí či hmotného výsledku služby. V případě předem dohodnuté bezhotovostní platby je cena služeb splatná do 14 dnů od vystavení daňového dokladu – faktury není-li dohodnuto jinak.
3.5.    V případě bezhotovostní platby je zákazník povinen uhrazovat cenu služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit cenu služeb splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet CG.
3.6.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví CG ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu. CG je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví CG zákazníkovi po uhrazení ceny zboží služeb a předá jej zákazníkovi při dodání, resp. převzetí hmotného výsledku služeb.
3.7.   Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4. Odstoupení od smlouvy

4.1.    V souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má zákazník – spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle předchozí věty běží, jde-li o
a)    kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b)    smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c)    smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka služeb či zboží, ode dne převzetí první dodávky hmotného výsledku služeb či zboží.
4.2.    Výše uvedená lhůta pro odstoupení od Smlouvy se považuje za zachovanou, pokud zákazník v jejím průběhu odešle CG oznámení, že od Smlouvy odstupuje.
4.3.    V případě, že se kupující – spotřebitel rozhodne odstoupit od Smlouvy, doporučuje CG následující postup: kupující – spotřebitel kontaktuje CG prostřednictvím formuláře na internetové stránce elektronického obchodu CG: www.copygeneral.cz, nebo na adrese sídla CG či některé provozovny CG a písemně uvede, že odstupuje od Smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu zákazníka pro vrácení peněz (tj. ceny služeb a nákladů na dodání zboží do místa určeného zákazníkem). CG v textové podobě potvrdí zákazníkovi přijetí formuláře, a to bez zbytečného odkladu. V případě odstoupení zákazníka – spotřebitele od Smlouvy, zašle nebo předá zákazník - spotřebitel CG bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, hmotný výsledek služby (zboží), které od něho obdržel. Peníze (tj. cena služeb a náklady na dodání hmotného výsledku služeb či zboží do místa určeného zákazníkem) budou vráceny na uvedené číslo účtu zákazníka – spotřebitele do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, nikoliv však dříve než zákazník - spotřebitel hmotný výsledek služeb (zboží) CG předá nebo prokáže, že jej CG již odeslal.
4.4.    V případě, že se zákazník rozhodne odstoupit od Smlouvy, nese náklady spojené s navrácením hmotným výsledkem služeb/zboží, jestliže hmotný výsledek služeb/zboží nemůže být pro jeho povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.
4.5.    Odstoupí-li zákazník od Smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, s jejichž plněním již CG na základě požadavku zákazníka započal před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, je zákazník povinen uhradit CG poměrnou část ceny těchto služeb poskytnutých do okamžiku odstoupení od Smlouvy.
4.6.    Zákazník nemůže odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je dodávka služby či zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu.
4.7.    Je-li společně se službou (zbožím) poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi CG a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu s hmotným výsledkem služby (zbožím) povinen CG vrátit i poskytnutý dárek.

5. Přeprava a dodání hmotného výsledku služeb/zboží

5.1.    Způsob dodání či dopravy zboží, včetně informace o dopravném je obsažen ve Smlouvě uzavřené se zákazníkem.
5.2.   Je-li CG podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené zákazníkem ve Smlouvě, je zákazník povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li zákazník zboží při dodání, je CG oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 0,5 % z ceny služeb (slovy: žádná celá pět desetin procenta) za každý i započatý den uskladnění zboží.
5.3.    V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, popř. náklady spojené s jiným než smluveným způsobem doručení.
5.4.    Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném otevření zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu zákazník stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

5.5.      V případě nevyzvednutí zhotovené a uhrazené zakázky, po uplynutí období delším než 30 dní od termínu vyhotovení zakázky, má CG právo po předchozím písemném upozornění zákazníka (e-mailová forma) s dodatečnou lhůtou pro vyzvednutí zakázky, zboží skartovat. Přičemž zákazník nemá právo na vrácení finančních prostředků, jež byly uhrazeny za zpracování zakázky ani na jinou formu kompenzace.   

6. Odpovědnost za vady, záruka a reklamační řád

6.1.    CG odpovídá zákazníkovi, že hmotný výsledek služby/zboží při převzetí nemá vady (záruka za jakost při převzetí dle § 2161 občanského zákoníku).
6.2.    Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, popř. v případě díla – hmotného výsledku poskytnutých služeb, neodpovídá-li Smlouvě, může zákazník požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li zákazník od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu CG nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že CG nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.
6.3.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí hmotného výsledku služeb/zboží zákazníkem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
6.4.    Práva z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, jde-li o vady, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou zákazníkem nebo neodbornou manipulací prováděnou zákazníkem.
6.5.    Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně ve Smlouvě.
6.6.    Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, zákazník - jiný subjekt v době šesti měsíců od převzetí.
6.7.    Pro zákazníka - jiný subjekt se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení občanského zákoníku následující:
a)    výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné,
b)    při nepodstatném porušení smlouvy má zákazník - jiný subjekt právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z ceny, a to podle volby CG,
c)    při podstatném porušení smlouvy má zákazník - jiný subjekt právo na přiměřenou slevu z ceny nebo na odstoupení od smlouvy.
6.8.    Pokud zákazník zjistí jiné než zjevné poškození zásilky, které je pravděpodobně způsobeno přepravcem, doporučuje CG následující postup. Zákazník informuje společnost - přepravce, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla zákazníkovi zásilka doručena, a vyžádá si u přepravce sepsání zápisu o škodě, převzetí zásilky u zákazníka a její doručení CG. Zákazník nesmí se zásilkou nijak manipulovat a musí zajistit uchování obalu, ve kterém mu byla zásilka doručena. Zákazník současně informuje písemně CG na adrese sídla anebo některé provozovny o poškození zásilky a zašle mu fotodokumentaci poškozeného zboží a obalu.
6.9.    Reklamaci může zákazník uplatnit u CG - osobně v provozovně, v níž byla služba objednána, poštou formou zaslání doporučené zásilky na adresu sídla CG anebo prostřednictvím elektronické pošty zaslané na adresu: reklamace@copygeneral.cz. Při uplatnění reklamace je nezbytné, aby vždy zákazník vyplnil reklamační list, který v případě osobní reklamace se zákazníkem vyplní odpovědný pracovník CG dané provozovny. Při uplatnění reklamace poštou či elektronickou poštou je možné rovněž využít reklamační list, který je k dispozici na internetových stránkách CG. V případě uplatnění reklamace poštou či elektronickou poštou je společně s vyplněným reklamačním listem nezbytné zaslat i fotodokumentaci poškozeného hmotného výsledku služeb/zboží. CG současně upozorňuje, že čitelné vyplnění reklamačního listu, v němž musejí být vyplněny zejména veškeré kontaktní údaje zákazníka a stručný popis reklamované vady, je nezbytným předpokladem pro řádné uplatnění reklamace.
6.10.    CG rozhodne o reklamaci zákazníka – spotřebitele v případě reklamace uplatněné osobně ihned, ve složitých případech či v případě jejího uplatnění poštou či elektronickou poštou do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či dodané služby, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se CG se zákazníkem – spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě.
6.11.    CG odpovídá zákazníkovi za prokazatelnou škodu způsobenou ať již prodlením s dodáním služeb/zboží a/nebo dodáním vadného plnění (služeb či zboží) nejvýše do výše jedenapůlnásobku  ceny služeb/zboží bez DPH.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1.    Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně např. fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
7.2.    Zákazník není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků CG a který je v souladu s jeho určením.
7.3.    Zákazník není oprávněn bez předcházejícího písemného souhlasu CG postoupit svou pohledávku vůči CG vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu.
7.4.    CG není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
7.5.    Zákazník bere na vědomí, že CG nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
7.6.    CG prohlašuje, že zákazníkovi budou ze strany CG zachována veškerá autorská práva související s užitím jeho snímků, resp. dat či textů.
7.7.    Zákazník nese veškerou odpovědnost za dodržování a ochranu autorských, licenčních či obdobných práv třetích osob. Zákazník prohlašuje zejména, že do objednávky umístí pouze data, texty, obrázky, fonty či jiný materiál, ke kterým má právo užívání buď sám, nebo má k jejich užití souhlas jejich autora či oprávněného vlastníka. V případě, že by se kdykoliv ukázalo toto prohlášení zákazníka jako nepravdivé, je zákazník povinen uhradit CG veškerou škodu, která nepravdivostí tohoto prohlášení CG vznikla. Škodou se ve smyslu tohoto ujednání rozumí zejména jakékoliv sankce uložené na základě rozhodnutí orgánů státní správy, soudů či úřadů ale rovněž i veškeré náklady CG spojené s obranou proti těmto rozhodnutím, včetně nákladů spojených s právním zastoupením, úhradou soudních či správních poplatků, nákladů na vyhotovení znaleckých posudků, apod.
7.8.    Zákazník souhlasí s tím, že v případě ztráty datových souborů v průběhu datových přenosů, popřípadě v průběhu zpracování, CG nenese odpovědnost za škody spojené s vytvořením podkladů pro objednávku (přípravu dat).
7.9.   CG je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky i v jejím zpracování nepokračovat, pokud obsahuje obrazový či jiný materiál, který je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech, zvířatech, apod.

8. Ochrana osobních údajů

8.1.    Veškeré informace týkající se osobních údajů, jejich ochrany a podmínek jejich zpracování ze strany CG jsou upraveny v samostatném dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů klientů a obchodních partnerů“, který je k dispozici na webové adrese CG, a to na adrese https://www.copygeneral.cz/ochrana-osobnich-udaju a v tištěné podobě rovněž i v každé provozovně CG.

9. Doručování

9.1.    Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).
9.2.    Zpráva je doručena:
9.2.1.    v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
9.2.2.    v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
9.2.3.    v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
9.2.4.    v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

10. Závěrečná ustanovení

10.1.    Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
10.2.    CG je oprávněn k prodeji zboží a poskytování služeb nabízených prostřednictvím webových stránek na základě živnostenského oprávnění a činnost CG nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
10.3.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.4.   Orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, jejíž internetové stránky jsou: www.coi.cz, adresa evropské platformy pro řešení mimosoudních řešení spotřebitelských sporů je:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
10.5     V případě sporů, které nebude možné vyřešit dohodou mezi CG a zákazníkem či mimosoudně, budou spory vyplývající ze Smlouvy či se jí týkající budou s konečnou platností rozhodovány u místně a věcně příslušného soudu dle místa sídla CG.10.6.    Smlouva je archivována CG v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám. Zákazník má možnost v případě předchozí registrace prohlížet smlouvy i zpětně na zabezpečením informační portálu CG na adrese www.copygeneral.cz.
10.7.    Zvláštní ujednání se zákazníkem učiněná ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.
10.8.    Kontaktní údaje CG: adresa pro doručování Praha 1, Nové Město, Senovážné nám. 871/26, PSČ: 110 00, adresa elektronické pošty copygeneral@copygeneral.cz telefon 210 219 000.
10.9.    Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. CG si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek.
10.10.   Uzavřením Smlouvy se obchodní podmínky CG stávají pro zákazníka závaznými.
 
V Praze dne 1. listopadu 2022  

© 2018 Copy General

Nevíte si rady?

Nechce se vám na pobočku?

Domluvte si s námi on-line schůzku
Konzultace on-line
Nevíte si rady?
0 v košíku

Váš košík je bohužel prázdný

Výběr produktů