Konzultace on-line

Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

Vážení klienti,

tento dokument obsahuje základní informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje. Byl připraven v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Najdete tu tyto informace:

1     Správce osobních údajů

2     Účel, pro který osobní údaje potřebujeme a legitimita jejich zpracování

3     Osobní údaje a jejich zpracování

3.1      Zdroj osobních údajů

3.2      Doba zpracování

3.3      Předávání dat

4     Vaše práva

4.1      Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů

4.2      Právo na přístup k osobním údajům

4.3      Právo na opravu

4.4      Právo na výmaz (právo být zapomenut)

4.5      Právo na omezení zpracování

4.6      Právo na přenositelnost údajů

4.7      Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování

4.8      Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

5     Platnost

 

Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány.

Správcem Vašich údajů je

COPY GENERAL s.r.o. – IČ 45280436, se sídlem Senovážné náměstí 871/26, 110 00, Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 10079

Se správcem se můžete spojit prostřednictvím těchto kontaktů:
            tel.: +420 210 219 000, e-mail: copygeneral@copygeneral.cz
            DPO: dpo@copygeneral.cz

 

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

evidence uchazečů o zaměstnání na základě jejich zájmu.

Poskytování osobních údajů správci je obecně zákonný a smluvní požadavek.

Zákonnost zpracování je dána článkem 6 odst. 1 písm.f GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů správce.

 

Zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:

  1. základní identifikační údaje – jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa,
  2. kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa,
  3. informace o Vašem vzdělání a kvalifikaci,
  4. informace o případném zdravotním omezení,
  5. informace o vzájemné komunikaci – informace z e-mailů, ze záznamů telefonických hovorů nebo kontaktních formulářů,
  6. další nezbytné informace, které nám poskytujete v souvislosti s výběrovým řízením.

3.1     Zdroj osobních údajů

Osobní údaje jsme získali přímo od Vás, a to zejména z vyplněných formulářů, vzájemné komunikace a poskytnutých dokumentů.

Mimo to mohou osobní údaje pocházet také z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí.

3.2     Doba zpracování

Informace uchováváme pouze po dobu výběrového řízení, na které jste se přihlásil/a. Nejpozději po ukončení zkušební lhůty (zpravidla 3 měsíce) vybraného uchazeče budou vaše osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

3.3     Předávání dat

Osobní údaje musíme v rámci zákonných mezí poskytnout orgánům státní správy, například soudům, orgánům činným v trestním řízení.

Vaše údaje můžeme předávat dalším firmám ve skupině Copy General a to společnosti, pro kterou výběrové řízení organizujeme.

U všech dalších správců a zpracovatelů se staráme o to, aby i oni zpracovávali Vaše osobní údaje bezpečně a plně v souladu s GDPR.

Osobní údaje nebudeme předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, ani do žádné mezinárodní organizace.

 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jsou Vám garantována práva popsaná v tomto článku. Můžete je uplatnit u správce na výše uvedených kontaktech, a to buď zasláním e-mailu na uvedené adresy nebo písemně na adresu sídla společnosti.

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytuje správce bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, je správce oprávněn si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si správce vyhrazuje právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám správce poskytne co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je správce oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů Vás bude správce informovat.

4.1     Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů

Jste oprávněn/a od správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích správce, jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných správcích, o výčtu Vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.

Pokud správce hodlá dále Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne Vám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace.

Informace Vám poskytované v rámci uplatnění tohoto práva jsou obsaženy již v tomto dokumentu, to Vám však nebrání, abyste si o ně požádali znovu.

4.2     Právo na přístup k osobním údajům

Jste oprávněn/a od správce požadovat informaci, zda jsou Vaše osobní údaje jsou zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o Vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

4.3     Právo na opravu

V určitých situacích máte obecně právo na opravu svých osobních údajů. V případě kamerových záznamů není ale toto právo relevantní.

4.4     Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V určitých stanovených případech máte právo požadovat, aby správce Vaše osobní údaje vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, můžete se však na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes Vaše právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si Vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

4.5     Právo na omezení zpracování

Správce zpracovává Vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, můžete podat žádost, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

4.6     Právo na přenositelnost údajů

Pokud si přejete, aby správce poskytl Vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předá správce Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, Vámi určenému subjektu, pokud mu v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

V případě kamerových záznamů není toto právo relevantní.

4.7     Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na správce obrátit a požádat jej o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.

Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování (v případě kamerových záznamů nedochází k automatizovanému rozhodování a profilování, toto právo tedy není relevantní).

4.8     Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

Tento dokument je platný od 25. 5. 2018 a může být kdykoli aktualizován. Aktuální verze bude vždy zveřejněna na webových stránkách společnosti. Poslední aktualizace proběhla dne 28. 2. 2022.

 

Nevíte si rady?

Nechce se vám na pobočku?

Domluvte si s námi on-line schůzku
Konzultace on-line
Nevíte si rady?
0 v košíku

Váš košík je bohužel prázdný

Výběr produktů